Plan integrat pentru Dezvoltare Urbană

Primăria municipiului Bistriţa a început în anul 2011 derularea Planului Integrat pentru Dezvoltare Urbană, un amplu program de reabilitare a Centrului istoric prevăzut a se desfăşura până în anul 2015.

Valoarea totală a acestui program este de peste 23,5 milioane euro, din care 98% este finanţare nerambursabilă şi 2% reprezintă contribuţia Primăriei municipiului Bistriţa.

Obiectivul programului este de regenerare a infrastructurii publice urbane din Centrul istoric al municipiului Bistriţa, valorifi carea moştenirii istorice şi culturale prin reabilitarea şi punerea în valoare a clădirilor istorice, a străzilor din zona centrală, a Parcului municipal, a pasajelor istorice, caracteristice Bistriţei medievale, precum şi de promovare a noilor axe turistice pietonale, respectiv Axa Coroanei, Axa Artelor, Axa Breslelor.

Programul cuprinde 7 proiecte fi nanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul de intervenţie 1. 1. Planuri Integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul “Centre Urbane”.

Cel mai important proiect din Planul Integrat pentru Dezvoltare Urbană este “Regenerarea urbana a Centrului istoric Bistriţa, Axa turistică 1,2,3“, proiect cu o valoare totală de 44.996.170,67 lei. 

Importanța investiției

Prezentul proiect se încadrează la categoria de operaţiuni şi activităţi eligibile a Programului Operational Regional, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, în vederea valorifi cării patrimoniului cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban. Prin proiect se are în vedere reabilitarea şi punerea în valoare a pasajelor istorice, construindu-se, astfel, conceptul de axe turistice, cu denumiri care fac trimitere la simbolistica medievală a zonelor vizate: Axa Coroanei, Axa Artelor şi Axa Breslelor. Axele turistice se ”desenează” folosindu-se trama stradală a oraşului vechi şi se vor constitui în trasee turistice menite să scoată în evidenţă elementele specifi ce burgului medieval, mergând pe ”harta” vechiului sistem de fortificaţii.
Ele se vor regăsi în zona centrului istoric şi prin crearea lor se urmăreşte atât promovarea acestora ca obiective cultural–turistice independente şi reprezentative pentru Municipiul Bistriţa, cât şi evidenţierea Centrului istoric ca întreg, el în sine monument istoric de interes naţional. În acest sens, vor fi evidenţiate şi promovate numeroasele monumente istorice de pe traseul celor trei axe. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de pe traseul celor trei axe creşte potenţialul turistic al întregului “ansamblu urban fortifi cat” (centrul istoric) cât şi a “cetăţii medievale Bistriţa”, întrucât pasajele reabilitate contribuie şi ilustrează cel mai fi del planul oraşului/cetăţii medievale – Bistriţa.
Totodată, obiectivele specifi ce şi acţiunile defi nite pentru îndeplinirea acestora vor produce o serie de efecte economice, sociale şi de mediu, care concordă cu obiectivele şi rezultatele urmărite de program.